METODA ELEKTROMAGNETYCZNA

Badania elektromagnetyczne (EM) polegają na badaniu przewodności (a po prostych przeliczeniach uzyskaniu wartości rezystywności) ośrodka poprzez wzbudzenie (wyindukowanie) w nim pola elektromagnetycznego.
Metoda ta pozwala na jednoczesne śledzenie własności magnetycznych i elektrycznych badanego ośrodka.
System pomiarowy to dwie cewki: nadawcza i odbiorcza. Nadajnik wytwarza pierwotne pole elektromagnetyczne, które generuje wtórne pole elektromagnetyczne w ośrodku. Cewka odbiornika rejestruje wielkość pola wtórnego oraz stosunek pomiędzy polem pierwotnym i wtórnym.

Wtórne pole elektromagnetyczne jest zależne od przewodnictwa, a więc i oporności ośrodka, i reaguje na zmiany litologii, obecność wód podziemnych oraz zanieczyszczeń.
Pomiary elektromagnetyczne wykonywane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu jakim jest konduktometr.
(zdjęcie sprzętu)
Metoda pomiaru nie wymaga bezpośredniego kontaktu konduktometru z podłożem co sprawia, że metoda ta jest bardzo mobilna i pozwala na wykonywanie pomiarów w różnych warunkach terenowych.
Dużą zaletą tej metody badawczej jest ciągłość pomiaru, która pozwala na wykrycie nawet najmniejszych zmian badanego ośrodka.

Wynikiem pomiarów elektromagnetycznych jest mapa powierzchniowa przedstawiająca przewodność badanego ośrodka wraz z zaznaczonymi anomaliami.
(przykładowe wyniki badań)
Zastosowanie metody elektromagnetycznej:

  • poszukiwanie dużych obiektów archeologicznych takich jak: drogi, wypełniska rowów, skupiska ceramiki, lokalizacja starych grobów, kanałów, zabudowań
  • identyfikacja pustek, wymyć i szczelin,
  • wykrywanie i lokalizacja skażeń środowiska gruntowo - wodnego substancjami chemicznymi,
  • lokalizacja podziemnej infrastruktury (rurociągi, zbiorniki, fundamenty),
  • lokalizacja pogrzebanych obiektów (mogilniki - miejsca składowania odpadów i substancji niebezpiecznych, inne),
  • badanie stanu obwałowań przeciw powodziowych,
  • lokalizacja obiektów pochodzenia wojskowego (niewypały, niewybuchy)

 

Projektowanie stron www Kraków

projektowanie stron WWW