METODA ELEKTROOPOROWA

Polega na pomiarze elektrycznej oporności pozornej poprzez „wpuszczenie” w podłoże prądu stałego i pomiarze różnicy potencjałów wygenerowanej w ziemi.
Pomiar ten dokonywany jest poprzez użycie dwóch elektrod prądowych AB oraz dwóch elektrod pomiarowych MN ustawionych w różnej konfiguracji.

Dla potrzeb metody elektrooporowej wykonujemy następujące pomiary:
- profilowanie elektrooporowe
- sondowanie elektrooporowe
Profilowanie elektrooporowe
Typ pomiaru: powierzchniowy
Badanie wykonujemy w określonej siatce geometrycznej przy stałym rozstawie elektrod pomiarowych. Głębokość penetracji zależy głównie od odległości pomiędzy elektrodami prądowymi, oporności właściwej warstw, którymi prąd przepływa, oraz od aktualnie panujących na badanym obszarze warunków zawilgocenia.
Metodyka pomiarowa polega na przesuwaniu całego układu pomiarowego wzdłuż przyjętej siatki geometrycznej.

Wynikiem profilowania jest kolorowa mapa obrazująca zmiany oporności do określonej głębokości na badanym obszarze.

 

Sondowanie elektrooporowe
Typ pomiaru: punktowy
Badanie wykonuje się w danym punkcie w celu poznania układu warstw, ich miąższości i oporności w otoczeniu tego punktu.
Pomiary wykonuje się ustawiając środek rozstawu na konkretnym punkcie zwiększając rozpiętość linii pomiarowej.

Wynikiem sondowania elektrooporowego jest profil litologiczny otoczenia punktu, w którym wykonywane było badanie.

Sprzęt

Do badań metodą elektrooporową wykorzystuje się aparaturę ADA-05. Jest ona przeznaczona do pomiarów elektrooporowych prowadzonych dla potrzeb rozwiązywania zadań płytkiej geologii.
ADA-05 posiada szeroki zakres dynamiczny odbiornika, wysoką rozdzielczość przetwornika ADC oraz dużą dynamikę parametrów nadajnika. Umożliwia to prowadzenie badań w trudnych warunkach w obszarach o zróżnicowanych parametrach warstw przypowierzchniowych. Konstrukcja aparatury i algorytmy oprogramowania umożliwiają wykonywanie pomiarów zarówno poprzez wykorzystanie pola elektrycznego generowanego przez przyrząd w różnych układach geometrii rozstawów elektrod jak i pola naturalnego. Idea konstrukcji, a także algorytmy oprogramowania zostały podporządkowane potrzebom rozwiązywania różnych zadań z możliwością optymalnego doboru metodyki i techniki badań do konkretnego zadania.

Zastosowanie metody

• poszukiwania obiektów archeologicznych zarówno powierzchniowo jak i punktowo
• poszukiwania struktur wodonośnych,
• określenia profilu litologicznego
 

Projektowanie stron www Kraków

projektowanie stron WWW